AVÍS LEGAL

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web, shop.laiabalmesdoula.com


DADES DE L'EMPRESA

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

Nom: Laia Balmes Doula

Denominació: Laia Balmes Cobos

Nif/Cif: 33951509J

Domicili Social: C/Anna de Conanglell, 12 08508 Les Masies de Voltregà

Adreça de correu electrònic: laia@laiabalmesdoula.com


CONDICIONS GENERALS

L'accés i ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web.

L'usuari accepta que l'accés al present lloc web i els continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, encara que LAIA BALMES DOULA  es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l'accés.

LAIA BALMES DOULA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web.

LAIA BALMES DOULA es reserva el dret a interrompre l'accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

LAIA BALMES DOULA es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï ALS CLIENTS de nom de l'empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l'empresa, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l'empresa.


AVÍS DE COPYRIGHT

LAIA BALMES DOULA té la titularitat d'aquest lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d'Internet estan legalment reservats, de manera que l'accés o la seva utilització, per part de l'usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d'aquest. Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de LAIA BALMES DOULA.

Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència o, si no, s'autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús.

LAIA BALMES DOULA no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.


CLÀUSULA D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que LAIA BALMES DOULA no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud d'aquesta informació ni garanteix l'exactitud ni l'actualització de la informació que es pugui obtenir d'aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

LAIA BALMES DOULA no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web

1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

LAIA BALMES DOULA intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l'usuari per aquests conceptes.

S'adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d'errors, de manera que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

LAIA BALMES DOULA no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l'usuari a resultes de la consulta d'aquesta pàgina web, o d'aquelles altres externes objecte de reenviament.

LAIA BALMES DOULA no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament d'aquest que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

2. Responsabilitat per l'ús d'enllaços

LAIA BALMES DOULA no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

En cas que LAIA BALMES DOULA  constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, l'empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d'altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D'aquesta manera LAIA BALMES DOULA no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.


CLÀUSULA PER FORMULARIS

En cas que LAIA BALMES DOULA disposi de formularis, la identificació de l'usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.

La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada LAIA BALMES DOULA exclusivament per a les finalitats que s'informin en cada cas.

Cadascun dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual l'usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

LAIA BALMES DOULA serà l'entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, LAIA BALMES DOULA es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.

L'usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de LAIA BALMES DOULA més amunt.

Per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de LAIA BALMES DOULA en relació als usuaris que visiten la nostra web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: laia@laiabalmesdoula.com

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades pels usuaris i clients de Laia Balmes Cobos (en endavant “LAIA BALMES DOULA”) a través de la seva pàgina web, queden incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable LAIA BALMES DOULA

Gemma Ferrer Serrabassa és la titular de la pàgina web shop.laiabalmesdou.a.com i de la resta de dominis que té registrats i que redireccionen a aquesta pàgina, amb l’objecte d’informar, oferir, publicitar i vendre ROBA INTERIOR I DE BANY a clients finals, que al seu torn poden ser persones físiques o jurídiques.

LAIA BALMES DOULA recull i emmagatzema les dades de:

a) Els usuaris de la pàgina web que de forma voluntària vulguin rebre informació sobre els productes o serveis que s’ofereixen i que s’hagin registrat amb aquesta finalitat.

b) Els clients que per tal d’efectuar les seves compres han hagut de facilitar les seves dades personals, de contacte, de lliurament i de pagament per formalitzar l’operació.

LAIA BALMES DOULA recollirà dades d’usuaris i clients a través dels formularis habilitats a la pàgina web shop.laiabalmesdoula.com a aquest efecte. En cas que no es complimentin els camps que siguin requerits com obligatoris no es podrà continuar amb l’operació de registre i per tant no es podrà efectuar cap compra de productes, ni accedir als serveis especials per a usuaris registrats.

Queda prohibit el registre de dades a la pagina web als menors de 14 anys sense el consentiment dels seus representants legals. L’usuari serà responsable de la veracitat de totes les dades aportades i concretament de l’edat que s’exigeix informar en el formulari de registre.

L’usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per LAIA BALMES DOULA per a les finalitats per a les que han estat facilitades. L’usuari garanteix que les dades facilitades son verídiques i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, LAIA BALMES DOULA les cancel·larà, esborrarà o bloquejarà.

Els servidors del website podran detectar de forma automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punts d’accés, etc.

LAIA BALMES DOULA pel seu compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies (Política de Cookies) quan un usuari navegui pel website. Les cookies son fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Li preguem que consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

LAIA BALMES DOULA garanteix als seus usuaris i clients que les seves dades no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment informat i inequívoc per a la cessió concreta. No obstant això, LAIA BALMES DOULA podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles 15 a 17 LOPD. Aquests drets es podran exercir enviant la corresponent petició, juntament amb una còpia del seu DNI mitjançant correu electrònic a l’adreça laia@laiabalmesdoula.com

De conformitat amb l’art. 9 LOPD i Títol VIII RLOPD, LAIA BALMES DOULA informa que té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que queden exposades, provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.